Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” to miejsce gdzie dziecko, rodzic, opiekun - cała rodzina może uzyskać pomoc i wsparcie

Dziupla organizuje:

pomoc w opiece i wychowaniu dziecka

pracę z rodziną

Pomoc w opiece i wychowaniu prowadzona jest w świetlicach środowiskowych otwartych na terenie miasta Wodzisław Śląski

z pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat

Na zajęciach podejmujemy:

działania opiekuńczo wychowawcze, w tym pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i talentów

działania specjalistyczne

działania profilaktyczne

W pracy z wychowankiem realizujemy programy wychowawczo – profilaktyczne, profilaktyczno – edukacyjne ukierunkowane na:

rozwój osobowości

rozwój moralno - etyczny

rozwój kontaktów interpersonalnych w rodzinie i w środowisku

rozwój prozdrowotny

rozwój zdolności intelektualnych i artystycznych

rozwój kulturalny

Praca z rodziną obejmuje m.in.:

organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego

prowadzenie asysty rodzinnej

organizowanie pomocy prawnej

organizowanie grup wsparcia i warsztatów podnoszących umiejętności rodzicielskie

Asysta rodzinna to nowa metoda pracy z rodziną, polegająca na wspieraniu rodziny, w której występują trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub wskazanym przez rodzinę. Na podstawie planu pracy opracowanego wspólnie z rodziną i skonsultowanego z pracownikiem socjalnym asystent m.in.:

udziela rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych

wspiera aktywność społeczną rodziny

pomaga w załatwianiu spraw urzędowych

Pomoc psychologiczna, gdzie do głównych zadań realizowanych przez psychologa WPWD „Dziupla” należą:

wspieranie i terapia dzieci borykających się z konsekwencjami traumatycznych doświadczeń (takich jak: przemoc w rodzinie, poważna choroba lub śmierć bliskich, przemoc seksualna, rozstanie rodziców)

wspieranie i terapia dorosłych ofiar przemocy w rodzinie

terapia rodzinna

psychoedukacja rodziców i dzieci w zakresie potrzeb emocjonalnych, komunikacji interpersonalnej, problemów wychowawczych, przemocy, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania występujących w okresie dzieciństwa i adolescencjiWodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego Dziupla informuje, że w związku z realizacją projektu Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla” - nr umowy UDA-RPSL.09.02.02-24-0513/17-00 oraz rozpoczęciem okresu trwałości niniejszego projektu, zachowuje instytucjonalną gotowość do świadczenia wszystkich usług realizowanych w ramach niniejszego projektu. W przypadku zainteresowania tymi usługami prosimy o kontakt z pracownikami Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”.

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego Dziupla informuje, że w związku z realizacją projektu Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego Dziupla - nr umowy UDA-RPSL.09.02.02-24-01GH/19-01 oraz rozpoczęciem okresu trwałości niniejszego projektu, zachowuje instytucjonalną gotowość do świadczenia wszystkich usług realizowanych w ramach niniejszego projektu. W przypadku zainteresowania tymi usługami prosimy o kontakt z pracownikami Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”.

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top